7 lucruri pe care trebuie să le păstrezi în mare taină:

1. Primul lucru pe care trebuie să-l păstrați în secret sunt planurile de viitor. Nu spuneți nimănui până planurile nu se vor îndeplini. Orice idee nu este ideală și are unele puncte slabe, în care se poate lovi foarte ușor.

2. Al doilea lucru despre care este bine să nu spuneți nimic, sunt faptele de milostenie. Un lucru bun este o raritate în această lume și de aceea trebuie păzit foarte bine. Nu vă lăudați cu faptele bune. Mândria va înlătura tot binele care a venit din această milostenie.

3. Al treilea lucru despre care nu trebuie să vorbim o reprezintă nevoinţa noastră. Nu relataţi tuturor despre limitele dvs. în alimentație, somn, rugăciune etc. Asceza fizică aduce foloase dacă este în coordonare cu starea emoțională.

4. Al patrulea lucru despre care trebuie să tăcem este curajul și bărbăția noastră. Unii au încercări interioare, alții încercări exterioare. Încercările exterioare se observă, de aceea oamenii primesc medalii, însă dacă au fost depășite anumite încercări interioare nimeni nu le poate observă și de aceea nici nu aveți premii pentru ele.

5. Al cincilea lucru sunt cunoștințele duhovnicești. Acestea au diferite niveluri și trebuie dezvăluite doar la un anumit nivel de pregătire. Principala greșeală a începătorilor este dorința de a împărtăși celorlalţi propria starea duhovnicească, care în loc să le aducă liniște, le aduce tulburare.

6. Al șaselea lucru despre care nu trebuie vorbiţi sunt problemele familiale. Țineți minte: cu cât mai puțin veți vorbi despre problemele din familia dvs. cu atât ea va fi mai puternică și mai stabilă. Cearta este îndepărtarea energiei negative care se adună în procesul de comunicare.

7. Al șaptelea lucru despre care nu trebuie să vorbiți sunt cuvintele urâte pe care le-ați auzit. Puteți să vă murdăriți încălțămintea sau puteți să vă murdăriți conștiința. Dacă veniți acasă și spuneți tot ce ați auzit de la un necioplit pe stradă, nu vă va deosebi de acea persoană care a venit acasă și nu s-a descălțat.
***
Rugăciune pentru mântuire

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, în­tă­reşte-mi credinţa! Te iubesc, dar sporeşte-mi dra­gos­tea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu Început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorinţă a mea! Îţi mulţumesc, ca Bine­fă­că­torului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu Apărător. Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu în­ţe­lepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu dreptatea Ta, mân­gâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu pute­rea Ta. Îţi închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, sufe­rin­ţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să gră­iesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine. Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu. Te rog, cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţe­leş­ te-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfinţeşte-mi sufletul! Dumnezeule Preabun, ajută-mă să mă curăţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşe­lile mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru de­şer­tăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu­ dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor mei. Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să bi­ru­iesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt pricina tu­tu­ror păcatelor. Să biruiesc adică: mân­dria, prin sme­re­nie creştinească; iubirea de argint, prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bucurie pentru binele aproa­pe­lui; desfrânarea, prin înfrâ­nare şi curăţie; lăcomia, prin cumpătare; mânia, prin răbdare; lenea, prin băr­bă­ţie creştinească. Asemenea să biruiesc şi toate cele­lal­te păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea. Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu lua­re amin­te la rugăciuni şi în biserică, cumpă­tat la masă, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviin­cioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială. Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stăpâni tot­dea­una patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a pă­zi legea Ta şi a dobândi mântuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pămân­teşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este tim­pul aces­tei vieţi şi cât de nemărginită este veşni­cia. Aju­tă-mi să fiu întot­deauna gata de moarte şi să mă cu­tre­mur de ju­de­cata Ta, să scap de chinurile cele veşnice şi să do­bân­desc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.